2017 Turas a Chanada/2017 Canada Trip

Trip Dates: Sunday 24th September 2017 to Saturday 7th October 2017.

 

 

 

We are grateful to Bòrd na Gàidhlig for the financial support they provided.


Thadhal sinn air diofar sgoiltean (ann an Halifac, Antigonish and Ceap Breatain), an t-oilthigh ann an Antigonish. Cuideachd, fhuair sinn an cothrom torr ionnsachadh mu cultar. Carson nach coimhead sibh air ar fiolm mu ar turas? Cuideachd, sgriobh sgoilear aithisg air an turas. Tha e ri leughadh an seo (Gaidhlig).

 

We visited different schools (in Halifax, Antigonish and Cape Breton) and the university in Antigonish. We'll also have many opportunities to learn about culture. Why don't you get started by watching our film about the trip?

IMG_2155
IMG_2179 (1)
IMG_2178
IMG_2129 (1)
IMG_2177
IMG_2109
IMG_2122 (1)
IMG_2091
IMG_2076
IMG_2099 (1)
IMG_2099
IMG_2049
IMG_2043
IMG_1947
IMG_2033
IMG_1973
IMG_1995
IMG_1988
IMG_1938
IMG_1937
IMG_1910
IMG_1918
IMG_1936
IMG_1920
IMG_1929
IMG_1928
IMG_1775
IMG_1794
IMG_1843
IMG_1802
IMG_1844
IMG_1789
IMG_2155