Chan eil clas Ire Naiseanta 4 ann am bliadhna. Coimhead an seo airson fiosrachadh a bharrachd mu clasaichean anns ar sgoil.

There is no National 4 class this year but look here for more information about the different classes offered in our school.