In the Leprechaun Museum

In the Leprechaun Museum

Outside Collin's Barracks

Outside Collin's Barracks

2014 Seniors at Cliffs of Moher

2014 Seniors at Cliffs of Moher

2014 Seniors in the Leprechaun Museu

2014 Seniors in the Leprechaun Museu

Caistlean

Caistlean

Sgoilearan ann am Baile Ath Chliatha, 2014

Pupils in Dublin 2014

Ag ionnsachadh bho neach-eolaiche
Museum of Islay Life
Museum of Islay Life
Anns an Taigh-Staille
Anns an Taigh-Staille
Anns an taigh-staille
Anns an Taigh Staille
Air a' bhata
Ag ionnsachadh air a' bhata
Air a' bhata
Finlaggan
Ag iasgach
Crafts with Islay Celtic Crafts

Sgoilearan ann an Ile, An t-Og Mhios 2016

Pupils in Islay, June 2016