Turas a Ghlaschu/Trip to Glasgow


Air Dihaoine 19mh den Shamhain fhuair ceathrar a tha ag ionnsachadh Gàidhlig aig àrd-ìre agus ìre nàiseanta còig an cothrom a dhol a Ghlaschu airson taisbeanadh a bha ag innse mu diofar seòrs obraichean Gàidhlig fhaicinn. Mar eisimpleir, bha sinn ag ionnsachadh mu obair Comhairle na Leabhraichean nuair a rinn iad taisbeanadh inntinneach dhuinn agus mu dheidhinn mar is urrainn dhuinn ar cuid Gàidhlig a chleachdadh mar oifgearan-poileas.

Bha feum againm fagail air a’ bhata aig 7:15m agus bha an latha làn spòrs agus, mu dheireadh thall, cha robh sinn cho sgith!

On Friday 19th November, the Higher and National 5 Gaelic pupils got the chance to go to Glasgow for a Careers Event in which they learned a wee bit about different types of Gaelic jobs. For example, we had the chance to find out all about the work of Comhairle na Leabhraichean during their presentation and about how we could use our Gaelic skills as police officers.

We had to leave on the boat at 7:15 in the morning but, after a day full of fun, we weren’t that tired!


Follow Us
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Black Google+ Icon
Recent Posts